Header image  
Early Childhood Education  
  หน้าแรก
   
 
โครงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะนิสิตสาขาปฐมวัยเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย

           อาชีพครูเป็นวิชาชีพเฉพาะที่ต้องการบุคคลที่มีสมรรถภาพพร้อมทั้งด้านความรู้  ทักษะ  และคุณลักษณะ  การผลิตครูให้เป็นผู้ที่มีสมรรถภาพครบทุกด้านจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญยิ่ง  โดยเฉพาะครูปฐมวัย  นับเป็นบุคคลสำคัญผู้วางรากฐานการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตแก่เด็กปฐมวัย  ให้เติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปในภายภาคหน้า  การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงจำเป็นต้องใช้ครูที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงวิชาการและทักษะ  ตลอดจนคุณลักษณะและทัศนคติที่ดีและเหมาะสม  ภาควิชาการจัดการเรียนรู้  สาขาการศึกษาปฐมวัย  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  เป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาการศึกษาปฐมวัย  ได้มีนโยบายสร้างเสริมสมรรภาพครูปฐมวัยสำหรับนิสิตปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 4  เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตเป็นผู้มีสมรรถภาพที่ครอบคลุมทุกด้านอย่างเพียงพอที่จะนำไปใช้ประกอบอาชีพครูปฐมวัยในอนาคต  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพด้านความรู้นั้น  ทางสาขาวิชาได้จัดให้มีการเรียนการสอนในห้องเรียน  แต่ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและภาวะโภชนาการตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติที่เหมาะกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยนั้น  ไม่สามารถปลูกฝังให้เกิดขึ้นโดยเพียงแต่การฟังบรรยายจากผู้สอนหรืออ่านจากตำราเท่านั้น  แต่จะต้องอาศัยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียนเพื่อนำไปสู่ความเป็นครูปฐมวัยที่มีสมรรถภาพครอบคลุมทุกด้าน  ทางสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจึงได้จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะนิสิตสาขาปฐมวัยเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย  เพื่อให้นิสิตเรียนรู้บทบาทครูปฐมวัยในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและภาวะโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัยก่อนที่จะไปฝึกสอน ณ สถานศึกษาปฐมวัย  อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพนิสิตให้มีความพร้อมในการเป็นครูปฐมวัยที่ดีในอนาคตสืบต่อไป

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพนิสิตในด้านความรู้และทักษะในการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัย  และการส่งเสริมภาวะโภชนาการตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย
  • เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ระหว่างวิทยากร  นิสิต  คณาจารย์  และผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพอนามัย  และส่งเสริมโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
  • เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ขณะฝึกสอนให้สอดคล้องกับพัฒนาการเด็กและชุมชน

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ      ภาควิชาการจัดการเรียนรู้  สาขาการศึกษาปฐมวัย  คณะศึกษาศาสตร์

ประธานโครงการ            อาจารย์ภิญญดาพัชญ์   เพ็ชรรัตน์

 

กลุ่มเป้าหมาย
                คณาจารย์และนิสิตระดับปริญญาตรี  สาขาการศึกษาปฐมวัย  จำนวน 58 คน

ระยะเวลาในการดำเนินการ
                วันที่ 19-20  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2552  เป็นเวลา 2 วัน

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการเพิ่มพนูความรู้และทักษะนิสิตสาขาปฐมวัยเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย

 
 
   
กลับไปหน้าแรก