Header image  
Early Childhood Education  
  หน้าแรก
   
 
 
 
 
   
การแนะนำประวัติวิทยากร
 
การบรรยายเรื่องการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
 
การบรรยายเรื่องโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
 
 
 
 
กิจกรรมการตรวจสาบตา
 
ตัวแทนนิสิตร่วมกิจกรรมการตรวจสายตา
 
การทำกิจกรรมการตรวจสุขภาพ
 
การทำกิจกรรมตามเนื้อหาการบรรยาย
 
     
การสาธิตตัวอย่างการตรวจสุขภาพสำหรับเด็กปฐมวัย
 
การฝึกตรวจสุขภาพ
 
วิทยากรแนะนำการฝึกตรวจสุขภาพ
 
วิทยากรตรวจสอบการฝึกตรวจสุขภาพของนิสิต
 
 

กลับไปหน้ารายละเอียดโครงการ