ชื่อโครงการ

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย โภชนาการ
และสมรรถภาพ
ทางกายของเด็กปฐมวัย

ความสอดคล้อง เป้าประสงค์ที่  1        ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพที่ 2.3
ลักษณะโครงการ (   ) เดิม           ( / ) ต่อเนื่อง         (    ) ใหม่
หน่วยงานรับผิดชอบ ภาควิชาการจัดการเรียนรู้  สาขาการศึกษาปฐมวัย  คณะศึกษาศาสตร์
ประธานโครงการ นางภิญญดาพัชญ์  เพ็ชรรัตน์

หลักการและเหตุผล
      ครูปฐมวัยนับเป็นบุคคลสำคัญผู้วางรากฐานการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตแก่เด็กปฐมวัย     ให้เติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปในภายภาคหน้า  การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงจำเป็นต้องใช้ครูที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงวิชาการและทักษะ  ตลอดจนคุณลักษณะและทัศนคติที่ดีและเหมาะสม  ภาควิชาการจัดการเรียนรู้  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  เป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาการศึกษาปฐมวัย  ได้มีนโยบายสร้างเสริมสมรรถภาพครูปฐมวัย สำหรับนิสิตปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมพร้อมให้นิสิตเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและภาวะโภชนาการตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติที่เหมาะกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย และ สมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย     ทางภาควิชาการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจึงได้จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยและโภชนาการและสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย เพื่อให้นิสิตเรียนรู้บทบาทครูปฐมวัยในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและภาวะโภชนาการและการส่งเสริมสมรรถภาพทางกายที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  ก่อนที่จะไปฝึกสอนในภาคเรียนหน้า  อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพนิสิตให้มีความพร้อมในการเป็นครูปฐมวัยที่ดีในอนาคตสืบต่อไป


วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพนิสิตด้านความรู้และทักษะในการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัย และการส่งเสริมภาวะโภชนาการ และสมรรถภาพทางกาย ได้อย่างเหมาะสมกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย

2. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ระหว่างวิทยากร  นิสิต  คณาจารย์  และผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

3. เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัย โภชนาการและสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นิสิตสาขาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 4 ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพทางด้านความรู้และ

ทักษะก่อนฝึกสอนในการตรวจสุขภาพเด็กปฐมวัยและการจัดอาหารให้มีคุณค่าครบถ้วน  และ การทดสอบสมรรถภาพเด็กปฐมวัย

2. คณาจารย์ได้รับทราบสภาพความพร้อมในการเป็นครูปฐมวัยของนิสิตเพื่อกำหนด    

แนวทางในการส่งเสริมสมรรถภาพนิสิตให้เหมาะสมสอดคล้องกับความแตกต่างของ
นิสิตรายบุคคล

3. คณาจารย์ นิสิตสาขาการศึกษาปฐมวัยได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับ
     บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและปรึกษาปัญหาสุขภาพของเด็กปฐมวัย

 

กลุ่มเป้าหมาย
นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4  สาขาการศึกษาปฐมวัย  จำนวน 29 คน

วิธีการดำเนินงาน

  • ประชุมนิสิตเพื่อตรวจสอบสมรรถภาพของนิสิตก่อนฝึกสอน
  • กำหนดแผนดำเนินงาน และช่วงเวลาในการจัดโครงการ
  • ติดต่อประสานงานสถานที่และวิทยากร
  • มอบหมายงานให้นิสิตรับผิดชอบในการจัดการอบรม
  • ดำเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กำหนด
  • สรุป ประเมิน และสัมมนาโครงการ
  • จัดทำรูปเล่มรายงานโครงการ

ระยะเวลาในการดำเนินการ
                วันที่  12-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553  เป็นเวลา 2 วัน

สถานที่จัดกิจกรรม
                อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1                
                อาคารโภชนาคาร ม.บูรพา
                สถานที่ประกอบอาหารนอกมหาวิทยาลัย

งบประมาณ

                (  ) งบประมาณแผ่นดิน

                (/ ) งบประมาณเงินรายได้ของคณะศึกษาศาสตร์

                (  ) แหล่งทุนอื่น (โปรดระบุ)